Search:
Zarządzenia Dyrektora


ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5 / 2011

Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu

Z dnia 19.08.2011 w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu.

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zmianami.

§ 1

Do korzystania z posiłków przygotowanych w przedszkolu uprawnieni są wychowankowie

i pracownicy przedszkola.

§ 2

1.       Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 5 złotych i obejmuje zakup surowców

i produktów potrzebnych do przygotowania trzech posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek)

§ 3

1.       Na postawie sporządzonej kalkulacji cenowej opłaty za posiłki dla dzieci w grupach przedszkolnych wynoszą:

1)      Śniadanie - 1,50

2)      Obiad - 2,50

3)      Podwieczorek - 1,00

2.       Opłaty za posiłki w grupie żłobkowej wynoszą:

1)      Śniadanie - 1,50

2)      II śniadanie - 0,50

3)      Obiad - 2,00

4)      Podwieczorek - 1,00

3.       Opłaty za posiłki dla pracowników przedszkola wynoszą:

1)      Śniadanie - 3,00

2)      Obiad - 5,00

3)      Podwieczorek - 2, 00

§ 4

1.       Wysokość opłaty miesięcznej na żywienie oblicza się mnożąc cenę jednostkową posiłków przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu. Opłatę nalicza się z góry na podstawie zadeklarowanej przez rodzica w umowie liczby posiłków.

2.       Stawka żywieniowa ulega odliczeniu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu

w następnym miesiącu, począwszy od 3 dnia nieobecności dziecka.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XXI/187/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 5 czerwca w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych Przez Gminę Miasto Sieradz.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.